Stem på Atakan for rektor på UiB i 2013

Universitetet i Bergen skal bidra til utvikling av samfunnet gjennom kunnskap og visdom. Sapientia et scientia societas crescit.


Godt nytt år!

Vi gleder oss til å ta fatt på valgåret i januar, og noterer oss at Kuvvet Atakan er en av de ti på Bergens Tidende sin liste over «Disse får vi se mer av i 2013» (papir, del 1, side 7). Det blir helt sikkert tilfelle.

Inntil da: godt nytt år og takk for det gamle!

Bergens Tidendes beskrivelse av Kuvvet Atakan i sin liste over mennesker å følge med på i 2013. Nyttårsaften 2012, del 1, side 7.

Bergens Tidendes beskrivelse av Kuvvet Atakan i sin liste over mennesker å følge med på i 2013. Nyttårsaften 2012, del 1, side 7.

 

Reklamer


Intervju i På Høyden // Interview in På Høyden

På Høyden har publisert et intervju med «Team Atakan» i dag. Blant våre viktigste saker er internasjonalisering, kvalitet i forskning og utdanning og tettere bånd mellom den, digitalisering av utdanning og forskning, og åpenhet og synlighet i demokratiske prosesser på UiB, og dette diskuterer vi i intervjuet. Mer kommer på nyåret! // På Høyden, the UiB newspaper, published an interview with «Team Atakan» today, although unfortunately it is only available in Norwegian. In the interview, we talk about some of the main issues we care about, including internationalization, high quality research and education and closer ties between the two, digitalization of education and research, and increased openness and transparency in democratic processes at the University of Bergen. We’ll tell you more about these issues, and ask for your input, in the New Year.

Kuvvet Atakan


Kuvvet Atakan

Kuvvet Atakan stiller til valg som rektor for Universitetet i Bergen.

Kuvvet Atakan er professor i seismologi ved Institutt for geovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han begynte sin karriere ved Middle East Technical University i Ankara, hvor han tok en Bachelor of Science-grad i 1980. Atakan er født i Eskişehir, Tyrkia i 1957. Senere fortsatte han sine studier ved Universitetet i Bergen, der han tok cand.mag. i geologi i 1986 og hovedfag i strukturgeologi/sedimentologi i 1988. Han ble dr. scient. i 1994 og forsket i sitt doktorgradsarbeid innen fagfeltet seismologi/geofysikk. Han har vært ansatt ved Universitetet i Bergen siden 1994, først som førsteamanuensis ved Institutt for den faste jords fysikk og siden 2001 som professor ved Institutt for geovitenskap. Han har også hatt lengre forskningsopphold i England og Tyrkia. Professor Kuvvet Atakan er valgt viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen for perioden 2009 – 2013.

Atakan har vært prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og stedfortredende instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Han har tidligere vært medlem av Kollegierådet ved UiB, Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Instituttrådet både ved Institutt for den faste jords fysikk og senere ved Institutt for geovitenskap. Fra 2009 er han viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, og i kraft av dette er han leder for universitetets Utdanningsutvalg, medlem av Læringsmiljøutvalget, styremedlem i Vitensenteret i Bergen og en rekke andre utvalg og komiteer.

Atakan har vært leder for programkomiteen for phd-utdanningen ved Institutt for geovitenskap, og er leder for evalueringskomiteen av opprykk til professor innen geofysikk.

Atakan er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og har vært styremedlem for Norsk Jordskjelvtekniske Forening (NJF) i 1996, 2004-2005 og i 1997 som styreleder. Han er siden 2008 representant for Norge i European Seismological Commission (ESC) og representerer Norge også i rådet for International Seismological Centre (ISC). Han har arrangert 10 vitenskapelige konferanser, blant annet ”The 9th International Conference in Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDDE)”, som fant sted i Bergen i 1999. Han har også ledet en rekke symposia i internasjonale konferanser innen fagfeltene geodynamikk og seismologi.

Atakan er del av, og tidligere leder for, forskningsgruppen for geodynamikk ved Institutt for geovitenskap. Han hadde ansvaret for Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) i perioden 2007-2009 og har vært styremedlem i NNSN siden 2002. Han er nasjonal koordinator for – og medlem av – rådet for European Plate Observing System (EPOS). Han har også vært gjesteredaktør og medlem av redaksjonskomiteen for det internasjonale tidsskriftet Soil Dynamics and Earthquake Engineering.

Hans forskningsinteresser ligger særlig innenfor seismotektonikk, seismisk risiko, med særlig vekt på forkastningsbrudd ved store jordskjelv. Han har deltatt i 44 internasjonale forskningsprosjekter, spredd utover hele verden. Professor Atakan har en betydelig vitenskapelig produksjon, med til sammen 89 publikasjoner og 98 vitenskapelige rapporter. Han har publisert kapitler i bøker, tekniske rapporter, og artikler i norske og internasjonale tidsskrift, spesielt innenfor seismologi og tektonikk. De nyeste vitenskapelige arbeidene handler om å identifisere forkastningskilder til megajordskjelv langs tektoniske plategrenser i subduksjonssoner. Atakan har også vært en aktiv foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser, med til sammen 330 presentasjoner.

Atakan har lang undervisningserfaring ved UiB og har veiledet 39 masterstudenter og 11 PhD-kandidater. Han har også hatt en betydelig formidlingsaktivitet gjennom intervjuer og populærvitenskapelige bidrag i media, og i 2005 hadde han ansvar for utstillingen ”Når jorden skjelver – 100 års jubileumsutstilling for Jordskjelvstasjonen i Bergen” ved Bergen Museum.

ENGLISH VERSION


Vigdis Broch-Due

Vigdis Broch-Due er prorektorkandidat ved valget i 2013, og professor ved Institutt for sosialantropologi. Hun har også et spesialprofessorat i internasjonale fattigdomsstudier knyttet til det samfunnsvitenskapelige fakultet. Broch-Due disputerte til dr. philos.-graden ved UiB i januar 1991. I fagkretsen inngår antropologi, sosiologi, geografi, filosofi og litteraturvitenskap. Broch-Due har en bred arbeidserfaring både nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Før hun ble ansatt som professor ved UiB i 2003, hadde hun akademiske stillinger ved Universitetene i Oslo, London (SOAS og LSE), Cambridge, Washington, Rutgers samt Nordiska Afrikainstituttet i Uppsala. I tillegg til en robust grunnforskingsagenda, tverrfaglig profil og bred epistemologisk forankring i akademia, har Broch-Due også vært engasjert i mer anvendte oppdrag. Hun har evaluert bistandsprosjekter i Afrika innen en rekke sektorer – fiske, vannforsyning, veiutbygging, irrigasjonsjordbruk – og deltatt i utforming av bistandspolitikk rettet mot fattigdomsreduksjon for IFAD, EU kommisjonen og UN ekspertpanel i New York.

Vigdis Broch-Due har lang erfaring med forskningsledelse. Hun ledet et stort forskingsprogram ved Nordiska Afrika instituttet med forgreninger til SOAS og LSE, og har selv hatt en serie forskningsprosjekter finansiert av NFR. Hun har arrangert en rekke internasjonale konferanser og innehatt flere sentrale verv. For tiden er Broch-Due nestleder av Nasjonalt fagråd for utviklingsstudier og eksternt styremedlem ved sosialantropologisk institutt, NTNU. Ved Universitetet i Bergen har hun sittet i styret til Universitetsbiblioteket siden 2004, og er styremedlem ved  Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) i inneværende periode. Hun leder forskningsgruppen Poverty Politics ved Institutt for sosialantropologi. Broch-Due leder også det internasjonale masterprogrammet The Anthropology of Development som bringer sammen studenter fra Afrika, Asia, Sør-Amerika, USA, Canada, Europa og Norge. Hun underviser en portefølje av kurs på master- og ph.d.-nivå, og har en aktiv veiledingsagenda og involvering i forskerutdanningen i sosialantroplogi. Broch-Due har vært engasjert i evalueringer av søknader og sentra for en rekke forskningsråd, både nasjonalt og internasjonalt.

Vigdis Broch-Due har forsket kontinuerlig blant kvegnomader i Nord-Kenya siden hun var student på åttitallet, og anvender både kvalitative og kvantitative metoder i sin datainnsamling. Hun har tilbrakt lange perioder i felten opptatt med klassiske etnografiske studier, men har også gjort aktiv bruk av andre kilder til informasjon som historiske arkivstudier, intervju og surveys. Hovedfokuset for hennes forsking har vært Turkanafolket og deres naboer Samburu, Pokot, Borana, og Somali. I god antropologisk tradisjon så har tematikken variert både over tid og i forhold til fokus i de ulike forskningsprosjektene. På bakgrunn av dette omfattende forskningsmaterialet har hun publisert artikler som omhandler kjønn, kroppslighet, kunnskap og kosmologi; kulturelle modeller om forholdet mellom mennesker, dyr og natur; de uforutsigbare effektene som rammer den pastorale levemåten av kolonialisering, kommersialisering, bistand, turisme og globalisering.  Hennes pågående forskningsprosjekt finansiert av NFR fokuserer på de psykososiale effektene av endemisk vold, identitetshåndtering, og etniske relasjoner i Øst-Afrika. Fattigdommens historie og etnografi er et annet spesialfelt, inkludert Europa siden middelalderen og det britiske imperiet, med fokus på India og Afrika. Broch-Dues bøker innkluderer Carved Flesh/Cast Selves: Gendered Symbols and Social Practices (1993), The Poor Are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern Africa (1999), Producing Poverty and Nature in Africa (2000), og Violence and Belonging: The Quest for Identity in Post-Colonial Africa (2005). Hun holder på å ferdigstille 3 nye bøker basert på grundig og langsiktig forskning i felten.

Vigdis Broch-Due har også vært involvert i produksjonen av flere dokumentarfilmer ikke bare i Kenya men også i India og Sør Amerika. Dette har gitt mulighet for lengre besøk til Indianersamfunn som Kogi fra Colombia, Huichol fra Mexico, og Maya fra Guatemala. Disse kulturmøtene har utvidet hennes komparative kompass og verdsetting av det mangfold av liv, muligheter, løsninger og utfordringer som finnes blant oss mennesker her på jorden.

ENGLISH VERSION


Gottfried Greve

Gottfried Greve er kandidat for viserektor kandidat ved valget i 2013, og professor i pediatri ved Klinisk institutt 2 og seksjonsoverlege i medfødte hjertefeil ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Han disputerte til Dr. Med .i 1990.

Greve ble professor i pediatri i 2001 ved Pediatrisk institutt, senere en del av Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Han har vært seksjonsleder i pediatri siden 2005 og visestyrer for undervisning ved samme institutt i perioden 2005-09. Seksjon for pediatri har gjentatte ganger mottatt priser fra studentene og fakultetet for god undervisning og fikk i 2012 Fakultetets internasjonaliseringspris for sitt kliniske utplasseringsprogram til Makerere universitetet/ Mulago sykehuset i Kampala, Uganda. Han vikarierte som visedekan for undervisning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i perioden 2010-11. Fra 2011 har han vært faglig internasjonal koordinator og leder for Programutvalg for Legers videre- og etterutdanning ved Fakultetet.

I sitt forskningsarbeid har Greve arbeidet med hjerte- og blodkarsfysiologi hos barn og unge med og uten hjertefeil og registerforskning knyttet til medfødte hjertefeil.

Greve studerte medisin ved Universitetet i Bergen og ble Cand. Med i 1984.  I venteterminen jobbet han i 1980 ved Ciba Geigy AG i Basel i Sveits. Etter avsluttet turnustjeneste (Larvik og Geilo) hadde han fireårs forskningsstipend fra Nasjonalforeningen – Det norske råd for hjerte- og karsykdommer ved Hjertelaboratoriet ved Anatomisk institutt, UiB med studier av tidlige cellulære forandringer ved nedsatt blodforsyning til hjertet. I 1990 begynte som assistentlege ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus. I perioden 1992-93 hadde han forskningsstipend fra American Heart Association ved Laboratory for Hypertrophic Cardiomyopathy ved Baylor College of Medicine i Houston der han jobbet med deteksjon av genforandringer av betydning for utvikling av vekst av hjertemuskelceller. Som ferdig spesialist i barnesykdommer ble han overlege i 1994 og fra 2001 seksjonsoverlege i fagområdet medfødte hjertefeil ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Han var også seksjonsoverlege i barnekardiologi ved Barneklinikken i perioden 2003-09. Han hadde kombinert klinikk- og forskningsopphold ved Department of Paediatric Cardiology ved Royal Brompton Hospital/ Imperial College i London i perioden 1997-98 og jobbet som Honorary Consultant ved Cardiology Service ved Great Ormond Street Hospital for Children / Institute of Child Health ved University College of London. I den siste perioden jobbet han særlig med magnettomografiske undersøkelser av pasienter med medfødte hjertefeil.

Greve var en av initiativtakerne ved etableringen av Hjerte- og lungetestlaboratoriet ved Barneklinikken i 1997 og han har de siste årene arbeidet aktivt for å få etablert et resurssenter for fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov (Barnas Energisenter) som planlegges inn i det nye Barne- og ungdomssenteret som bygges ved Haukeland universitetssykehus.

Greve har vært redaksjonsmedlem for Hjerteforum som utgis av Norsk cardiologisk selskap siden 1999. Han var en av stifterne av Fondet for Hjerteforskning ved Universitetet i 1989 og har siden 2010 sittet i rådet for fondet. Han har sittet i styret for Vest-norsk kardiologisk forening i perioden 1996-12. Han har vært medlem og en perioden leder av Norsk cardiologisk selskaps arbeidsgruppe for ekkokardiografi 1999–2004 og som leder av arbeidsgruppen for voksne med medfødte hjertefeil 2007–12. Han var en av initiativtakerne og styremedlem, og i en periode i oppstarten leder i Locus for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen (2002-07). Han har gjennom årene vært med å arrangere flere nasjonale og nordiske fagmøter og en lang rekke kurs i regi av Legers videre- og etterutdanning. Gjennom årene har han vært medlem i mange fagkomitéer lokalt og nasjonalt. Siden 1995 har han vært styremedlem i flere legater, blant annet Sigurd Ørdahls og Christies legater.

ENGLISH VERSION